معرفی

معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی

مهندس احمد حیدری
معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعی 
دانشگاه آزاد اسلامی