اداره کل ارتباطات اجتماعی وفراسازمانی

مهندس اسدالله راشدی

سرپرست اداره کل ارتباطات اجتماعی و فراسازمانی

دانشگاه آزاد اسلامی