اداره کل خیرین وتوسعه وقف

دکتر فرشته حشمتیان 

سرپرست اداره کل امورخیرین وتوسعه وقف

دانشگاه آزاد اسلامی