اداره کل خیرین وتوسعه وقف

دکتر محمدعلی پایان

سرپرست اداره کل امورخیرین وتوسعه وقف

دانشگاه آزاد اسلامی