اداره کل امورمجلس وتدوین طرح ها ولوایح

جناب آقای بهزاد قاسمی

مدیرکل امور مجلس و تدوین طرح ها و لوایح

دانشگاه آزاد اسلامی