اداره کل امورمجلس وتدوین طرح ها ولوایح

مهندس سید ضیاء الدین نورالدینی فرد

مدیرکل امور مجلس و تدوین طرح ها و لوایح

دانشگاه آزاد اسلامی