معاونت امور خیرین و توسعه وقف

دکتر فرشته حشمتیان

سرپرست اداره کل امور خیرین وتوسعه وقف

دانشگاه آزاد اسلامی