معاونت امور خیرین و توسعه وقف

دکتر محمدعلی پایان

سرپرست اداره کل امور خیرین وتوسعه وقف

دانشگاه آزاد اسلامی